Cooltec
Het geselecteerde item is aan uw mandje toegevoegd.

Verkoopsvoorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle klanten van Cooltec.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Identificatie van de onderneming

Naam onderneming: Cooltec
Naam ondernemer: Tom Caboor
Vestigings- & bezoekadres: Nieuwhofdreef 38 - 9990 Maldegem
Oost-Vlaanderen - België

Telefoonnummer: 0032 498 11 54 21
Bereikbaar: Van ma t/m vrij van 09:00 uur tot 12:00 uur en van 14:00 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: info@cooltec.be
Btw-nummer: BE 828.150.960
Ondernemingsnummer: 0828.150.960
Financiële instelling: AXA Bank Europe NV
IBAN BE 38 7506 1952 0772 - BIC AXABBE22

Artikel 2 - Toepassingsgebied

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld onder de vorm van een PDF- bestand op de pagina “Betalen stap 5 overzicht bestelling”. Indien dit, door onvoorziene omstandigheden niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  1. de prijs exclusief btw op de keuzepagina’s van de verschillende artikelen;

  2. de prijs inclusief btw en eventuele verzendingskosten op de pagina “Betalen stap 5 overzicht bestelling” de eventuele kosten van aflevering, afhankelijk van de totale kostprijs;

  3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

  4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

  5. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

  6. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

  7. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

  8. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

  9. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

  10. de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

  11. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 4 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

  4. de in artikel 3 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

Bij levering van diensten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De consument dient steeds het retourformulier volledig ingevuld bij de te retourneren product(en) te voegen.

 3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

 4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 5. Voor producten die door de ondernemer niet op stock worden genomen, zijn daar o.a. maatwerk, producten buiten standaard maat, specifieke onderdelen en alle producten waar de consument of zijn vertegenwoordiger een optie neemt op een aangeboden standaard product(en) is het herroepingsrecht niet van toepassing. Dit zal steeds aan de consument of zijn vertegenwoordiger meegedeeld worden op de pagina “Betalen stap 5 overzicht bestelling”.

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument hiervoor verwijzen wij naar 5 Art. 5lid;

  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

  4. onderdelen voor een bepaald product die gelden als wisselstukken;

 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

  1. vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

  2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

Artikel 8 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

  3. de prijs inclusief btw en eventuele verzendingskosten op de pagina “Betalen stap 5 overzicht bestelling”

 5. In ons aanbod van producten of diensten is de prijs exclusief btw op de keuzepagina’s van de verschillende artikelen.

 6. Vooraleer de consument of zijn vertegenwoordiger een overeenkomst op afstand aangaat is de prijs inclusief btw en eventuele verzendingskosten op de pagina “Betalen stap 5 overzicht bestelling” duidelijk zichtbaar.

Artikel 9 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 10 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 - Betaling

 1. De consument dient steeds vooraf te betalen. Orders die niet vooraf betaald worden niet aan de consument of zijn vertegenwoordiger afgeleverd. De voorafbetaling kan op verschillende manier voltrokken worden:

  1. De consument verkiest online, via een beveiligde betaalmodule met verschillende mogelijkheden;

  2. De consument verkiest voorafbetaling via zijn persoonlijke home- banking;

  3. De consument verkiest voorafbetaling via overschrijving, zie Art. 1;

  4. Een overzicht van de verschillende betaalmogelijkheden vindt u terug op de home pagina door te klikken op “Betaling”

 2. Indien de consument ervoor kiest de voorafbetaling via lid 2 of 3 te laten geschieden, moet steeds het ordernummer en e-mailadres vermeld worden, teneinde de factuur te kunnen opmaken.

 3. Afwijkingen van lid 1,2 en die kunnen, na goedkeuring van Cooltec, gelden voor:

  1. Voor instanties die bestellen via hun eigen bestelbon met vermelding van hun bestelbonnummer;

  2. Voor instanties zoals Openbare besturen, Stad of Provincie, Onderwijsinstellingen, Cultuurcentra,O.C.M.W.,enz  Na afspraak kunnen deze instanties betalen op 30 dagen factuurdatum;

Artikel 12 - Klachten

 1. Wij streven naar 100% tevredenheid bij onze klanten. Indien u een klacht heeft over onze dienstverlening en/of producten, dan horen wij dit graag. Stuur dan een e-mail naar info@cooltec.be. Vermeld duidelijk in de onderwerpregel dat het een klacht betreft. Uw e-mail dient de volgende informatie te bevatten:

  1. 1. Uw klacht; hoe specifieker, hoe beter

  2. Uw adresgegevens en uw factuurnummer.

  3. Uw telefoonnummer en e-mailadres zodat we u kunnen bereiken voor vragen en/of een reactie. U ontvangt asap een reactie op uw klacht.

Artikel 13 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

 2. Elk geschil dat zou kunnen ontstaan tussen de partijen kan uitsluitend beslecht worden door de rechtbank van Gent, voor zowel nationale als internationale transacties. Alleen het Belgische recht is van toepassing op onze contracten.

Artikel 14 - Wijziging van de algemene voorwaarden Cooltec

Cooltec neemt zich het recht om haar algemene voorwaarden aan te passen indien dit nodig blijkt. De consument zal in geval van aanpassing van die voorwaarden steeds de meest recente versie kunnen consulteren, hetzij via haar home pagina, op aanvraag van de consument elektronisch of per post.